หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
112866 ครั้ง

แนวคิดในการทำงาน“...หน้าที่ครูมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหน้าที่ปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจเยาวชนผู้เป็นครู     จึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง...”

พระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓

     ครูพันทิพา สิงหัษฐิต  เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  มีความรักและเห็นคุณค่าของวิชานาฏศิลป์อันเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน มีความตรหนักในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่สู่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอันเป็นเป้าหมายหลัก  ให้ความรู้อย่างไม่ปิดบัง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   มาเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพครูมาโดยตลอด  ด้วยสำนึกอยู่เสมอว่าเกิดมาต้องทดแทนพระคุณแผ่นดิน  ครูจึงอุทิศตนในการสอนเต็มเวลาทั้งในและนอกราชการ ไม่เลือกบุคคล  เวลา  หรือสถานที่ 

ปรัชญา

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

วิสัยทัศน์

นำอดีตมาเชิดชู  ฟื้นฟูปัจจุบัน  สร้างสรรค์อนาคต

 

พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย