หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
574392 ครั้ง

ทำเครื่องดนตรีไทยอย่างง่าย              เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาได้แก่สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี่ กลอง ฉิ่งฉาบ  สิ่งเหล่านี้สามารถหาเครื่องทดแทนได้ด้วยเศษวัสดุใกล้ตัว หากผู้จัดทำมีความใฝ่รู้อย่างแท้จริงรับรองว่า เสียงดนตรีที่ทำขึ้นเองเสียงจะไม่เพี้ยนไปจากเครื่องดนตรีที่ทำขายกันโดยทั่วไป ซึ่งมีราคาแพงมาก  และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจ (แพงก็แพง หาคนสอนก็ยากฯลฯ)  ทำเองประหยัดกว่า ให้เก่งเสียก่อนจึงค่อยซื้อของดี ๆ มาใช้  จะบอกเคล็ดลับการเลือกซื้อเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ทราบ

      ขอแนะนำการทำเครื่องดนตรีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เศษวัสดุทั่วไปในท้องถิ่นนะครับ  ขอให้หมั่นติดตาม จะนำเสนอเทคนิคการทำไปเรื่อย ๆ  รับรองเขียนเป็นผลงานทางวิชาการได้เลย

 

จากภาพจะเห็นว่า สะล้อทำด้วยกระป๋องสี   กระป๋องสีสเปร์  ชามใส่ข้าว  ผลไม้   ท่อพีวีซี   ถังน้ำมัน    ส่วนซึงทำด้วยชามกินข้าว ขลุ่ยทำด้วยท่อพลาสติก  ท่ออลูมีเนียม เป็นต้น

ขอแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นก่อนนะครับ

 -สว่านไฟฟ้าหรือสว่านมือก็ได้พร้อมดอกสว่านขนาดต่าง ๆ ตามลักษณะงาน

-กระดาษทรายเบอร ๖๐  เบอร ๑๒๐   เบอร ๐

-สิ่วเจาะไม้ขนาดต่าง ๆ  ซึ่งมีทั้งสิ่วฉากและสิ่วเล็บ

-กาวลาเทกซ์   กาวร้อน 

-หินเจียมือถือ  หรือมอเตอร์ขัดกระดาษทราย  ตะใบไม้อย่างหยาบและละเอียด

 

วันนี้ดึกแล้วสายตาก็เริ่มแย่พักก่อนนะครับ   เป็นธรรมชาติของ ส.ว.ครับ

 

 

  

แนะนำโครงงานประดิษฐ์สะล้อจากเศษวัสดุ

( สะล้อจากกระดองเต่า)


                         

หลักการและเหตุผล

                เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นดนตรีทุกชนิด โดยเฉพาะดนตรีท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์สะล้อจากเศษวัสดุเพราะราคาถูก โดยนำกระป๋อง กระดองเต่า ไข่นกกระจอกเทศ ท่อน้ำ     กระป๋อง ฯลฯ  กล่าวคือเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศีลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยของนักเรียนให้คงอยู่ตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.      เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม

๒.      เพื่อนำเอาวัสดุที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

งบประมาณ/อุปกรณ์

                ๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทำสะล้อ ๑ อัน พร้อมเครื่องมือ/เครื่องใช้

                ๒.กระดองเต่าขนาดต่าง ๆ  (ถ้าต้องการให้เสียงของสะล้อมีโทนเสียงแหลม ให้ใช้กระดองเต่าที่มีขนาดเล็ก ถ้าต้องการให้เสียงของสะสะล้อมีโทนเสียงต่ำให้ใช้กระดองเต่าที่มีขนาดใหญ่ วัสดุอื่นก็เช่นเดียวกัน)

                ๓.ไม้ไผ่ทั้งลำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ลำ

                ๔.ตะปูเข็มพร้อมฆ้อนตอก

๕.ยางสนจำนวน ๑  แท่ง

                ๖.เอ็น จำนวน ๑ ม้วน และฝ้าย

                ๗.สายกีตาร์ สาย ๑  และสาย ๒

                ๘.มีด เลื่อยตัดเหล็ก สว่านไฟฟ้า

วิธีดำเนินการ

                ๑.หาอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้พร้อมและล้างทำความสะอาดวัสดุให้เรียบร้อย

                ๒.นำไม้ไผ่มาเลื่อยให้มีขนาด  ๘๐ ซ.ม. ส่วนท่อนที่เหลือเก็บไว้ทำคันชัก

                ๓.นำส่วนปลายของไม้ไผ่ดังกล่าวมาเลื่อยแล้วผ่าทำการเหลาเป็นคันชัก  โดยดัดให้โค้ง บากไม้เป็นร่องไว้ แล้วนำสายเอ็นมาพันประมาณ ๕๐ รอบ ดึงให้ตึง มัดหัวท้ายให้เรียบร้อย แล้วนำยางสนมาถูที่สายเอ็นจนฝืด

                ๔.นำส่วนต้นของไม้ไผ่มาเจาะรู ๒ รู ระยะห่างพอประมาณ

                ๕.นำกระดองเต่ามาปรับขัดหน้าให้เสมอพร้อมปิดส่วนหัวแล้วปิดหน้าด้วยไม้สักทองเจาะรูทะลุทั้ง ๒ ข้างเพื่อใส่ด้ามสะล้อ

                ๖.ทดลองเสียบคันสะล้อกับกระดองเต่าดูว่าเข้ากันได้หรือไม่(ปรับขนาดให้พอดี)

                ๗.เหลาไม้ทำลูกบิดจำนวน ๒ อัน เสียบลงในรูที่เจาะไว้

                ๘.นำสายกีตาร์มาใส่โดยผูกฝ้ายรัดอกให้ติดกับคันสะล้อ

                ๙.นำไม้ไผ่ที่เหลือทำหมอนรองโดยทำร้องสำหรับวางสายตามรูป

                ๑๐.นำคันชักใส่สายตั้งเสียงแล้วลองสีดู เป็นอันเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๑.มีเครื่องดนตรี(สะล้อ)ที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการฝึกซ้อม

                ๒.มีวงดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี ประจำโรงเรียน

                ๓.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

                ๔.ส่งเสริมความประหยัดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่ได้จากการนำไปใช้

                ๑.ผู้เล่นมีความพึงพอใจในการสีสะล้อที่มีคุณภาพเสียงดีเสมือนสะล้อจริง

                ๒.ผู้ฟังมีความเพลิดเพลินในการฟังเสียงสะล้อ

                ๓.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                ๔.เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้

สรุปผล

                ๑.ผู้จัดทำโครงงานสามารถผลิตสะล้อจากวัสดุเหลือใช้และเสียงที่ได้จากการบรรเลงมีความไพเราะเสมือนของจริง


วัด-ตัด-ขัดและปรับให้พอเหมาะ   เจาะใส่ลูกบิด   ก็จะได้ผลงานท่ีสำเร็จ

http://