หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
140927 ครั้ง

การทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชีครัวเรือน

1.  สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฝึกอบรม

2.  ต้องเข้าอบรม    …ตั้งใจเรียนรู้การทำบัญชี

สมุดบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน

สมุดคิดกำไร - ขาดทุนจากากรประกอบอาชีพ

3.  ต้องลงมือทำบัญชี

ทำบัญชีทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงิน

4.  รู้รายรับ

ได้เงินมาจากไหนเท่าไร

5.  รู้รายจ่าย

ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้างเท่าไร

6.  รู้ต้นทุนกำไร

ลงทุนเท่าไร ขายได้เท่าไร

7.  รู้หนี้สิน

วางแผนชำระหนี้ให้ทันตามกำหนด

8.  รู้จักประหยัด

ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 

สมุดบัญชี –รับ - จ่าย ในครัวเรือน

         ใช้บันทึกรายรับ  หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งในครัวเรือนและจากการประกอบอาชีพ

วิธีลงวันเดือนปี

1.         ช่อง  “ วัน  เดือน  ปี ”

            เขียนวันที่  เดือน  ปีพ.ศ.  ที่มีการรับเงิน  และรายการจ่ายเงิน

 

วิธีลงรายการ

2.         ช่อง  “ ช่องรายการ ”

            เขียนรายละเอียดของการรับเงิน  และจ่ายเงินที่เกิดขึ้น

 

วิธีลงรายรับ

3.         ช่อง  “ รายรับ ”  แบ่งเป็นรายรับประกอบอาชีพและรายรับอื่นๆ

            (1)  “ ประกอบอาชีพ ”  เขียนจำนวนเงินที่ได้รับ  จากการประกอบอาชีพ

                                                        เช่น  ขายข้าวเปลือก  ขายผัก  ขายผลไม้  ขายไก่  ขายปลา  เป็นต้น

            (2)  “ รายรับอื่นๆ ”   เขียนจำนวนเงินที่ได้รับ  โดยเป็นเงินที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพ

                                                   เช่น  รับเงินค่าจ้าง  รับรางวัล  รับเงินกู้  ถอนเงินฝากสหกรณ์ / ธนาคาร

                                                   เป็นต้น

            (3)  “ รวมรายรับ ”    เขียนจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น  โดยรวมยอดเงินจากช่องที่ (1) และ (2)

 

 

 วิธีลงรายจ่าย

4.         ช่อง  “ รายจ่าย ”  แบ่งเป็น  รายจ่ายประกอบอาชีพและรายจ่ายในครัวเรือน

            รายจ่ายประกอบอาชีพ

            (1)  “ ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ ”   เขียนจำนวนเงินที่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ

                                                                         เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าพันธุ์ข้าว ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา เป็นต้น

            (2)  “ ซื้อสินทรัพย์ถาวร ”          เขียนเป็นจำนวนเงินที่จ่าย เพื่อซื้อหรือสร้างเครื่องใช้ที่ใช้งาน

                                                                    ได้ทั้งปี และมีราคาสูง รวมถึงลงทุนในการประกอบอาชีพ

                                                                     เช่น  ซื้อรถไถนา  เครื่องสูบน้ำ  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  เป็นต้น

            รายจ่ายในครัวเรือน

            (3) – (10)                                 เขียนจำนวนเงินที่จ่ายตามประเภทรายจ่ายในครัวเรือนที่แยกไว้

                                                โดยรายจ่ายในครัวเรือนจะเป็นรายจ่ายที่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพ

                                                เช่น  ค่าอาหาร  ค่าของใช้  ค่าน้ำมันรถ  ให้เงินลูกใช้  ฝากเงิน  ชะรำคืน

                                                ต้นเงินกู้  เป็นต้น

            (11)  “ รวมรายจ่าย ”     เขียนจำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น  โดยรวมยอดเงินจากช่องที่ (1) ถึง (10)

 

วิธีรวมเงินในแต่ละเดือน

5  ทุกวันสิ้นเดือนให้รวมจำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินที่จ่ายไปในแต่ละเดือน

เขียนยอดรวมจำนวนเงินแต่ละช่องทุกช่อง  ไว้ในบรรทัด “รวมเดือน........”

และระบุชื่อเดือนไว้ด้วย

           ลงยอดรวมเดือน

เทียบยอดรายรับกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  =                รวมรายรับ – รวมรายจ่าย

                    หากเป็นบวก  คือ  รายรับสูงกว่ารายจ่าย  มีเงินเหลือเป็นเงินออม

                    หากเป็นลบ  คือ  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ

ในเดือนตุลาคม  2548   มีรายรับจากการประกอบอาชีพ 5,000  บาท  และรายรับอื่นๆ3,500 บาทรวมรายรับทั้งสิ้น 8,500  บาทมีรายจ่ายประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ 2,400  บาท  ซื้อสินทรัพย์ถาวร 2,000 บาท

และรายจ่ายในครัวเรือนเป็นค่าอาหาร 300 บาท ค่าของใช้ 500  บาท  ให้เงินลูกใช้ 300  บาท

ฝากเงินธนาคาร 2,000  บาท  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 7,500  บาทดังนั้น  รายรับสูงกว่ารายจ่าย  เท่ากับ 1,000  บาท (8,500 – 7,500)ให้นำไปเขียนไว้ตอนท้ายต่อจากบัญชี  ดังนี้รวมรายรับ             8,500     บาท

                                                                                           รวมรายจ่าย           7,500     บาท

                                                                          þ  รายรับสูงกว่ารายจ่าย   1,000    บาท

                                                                          o รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ..................บาท