หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
73094 ครั้ง

วัตถุประสงค์         

     

เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของสมาชิกพร้อมกับลดแรงงานไปต่างจังหวัด

เพื่อสืบทอดศิลปะอันดีงามต่อไปและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล